NO COMMENT

 

Three pigs

 
Mana Neyestani
 

Asylum

Mana Neyestani
 

Leader

Mana Neyestani
 

Italy elect

Mana Neyestani
 

SuperTrump

Mana Neyestani
 

Dictators

Mana Neyestani
 

Moses

 
Mana Neyestani
 
 
 

The wall

Mana Neyestani
 
 

Brexit

 
Mana Neyestani
 

Trumpball

   
Mana Neyestani
 

Suicide

No comment.
Mana Neyestani
 

Iran

   
Mana Neyestani
 
GUALA